Onsevig algebassiner

Projektleder: Poul H. Madsen
Projektperiode: 2011-2012
Formål: Vedligehold og drift af digebassinerne i Onsevig samt dyrkning af alger under brakvandsforhold.

Aktiviteter:

  1. Vedligehold og drift af digebassinerne i 2 vækstsæsoner
  2. Algedyrkningsforsøg i brakvand med øget salinitet i to vækstsæsoner
  3. Modtage gæster og rundvisning i CTF-samarbejde med Lolland kommune, i to sæsoner
  4. Indlede samarbejde med uddannelsesinstitutioner i Lolland Kommune vedr. algedyrkning i naturlige vandressourcer og undervisning
  5. Tæt samarbejde med algeinnovationscentret på Grønt Center og udnyttelse af bassinerne til demonstration af algedyrkning i kystnære omgivelser.

For at kunne udnytte algedyrkning til rensning eller behandling af overflade-, dræn-, å- og byspildevand er det vigtigt at få undersøgt, hvordan brak og salin dyrkning af alger er muligt i nær tilknytning af den kommunale infrastruktur, her diger. Når der kommer en havstigning, vil der komme flere vand- og vådområder med øget salinitet, samtidig med at kystnær algedyrkning ikke vil beslaglægge værdifulde landbrugsarealer.

Derfor er det vigtigt at få undersøgt, hvordan Lolland Kommune kan udnytte denne mulighed. Vi ved i dag, at det er muligt at bruge algerne til at ”fange” næringsstofferne i de ferske vande, denne viden skal vi afprøve i det saline eller brakke miljø. De dyrkede alger høstes og bruges i Lolland Kommunes energiforsyning og den afgassede biomasse føres tilbage til landbrugsjorden som en fornybar gødning. Ved begge udnyttelser vil der spares væsentlige mængder CO2. Endvidere udnyttes de eutrofierende næringsstoffer som en ressource i den moderne infrastruktur.