Økologisk sædskifter til kornproduktion

I efteråret 1996 blev det økologiske forsøg på Grønt Center anlagt. Forsøget indgår i en større forsøgsrække, som gennemføres i samarbejde med Danmarks Jordbrugsforskning, som har lignende forsøg placeret på tre andre lokaliteter. Sædskifteforsøget skal bidrage til vurdering af bæredygtigheden af forskellige økologiske planteavlssædskifter på forskellige jordtyper og i forskellige egne af landet.

Behandlinger: Ukrudtsbekæmpelsen sker via ukrudtsharvninger i kornet og bælgsæden samt ved en kombineret radrensning og håndhakning i roerne. Stort rodukrudt, som agertidsler og gråbynke bekæmpes manuelt. Forsøgene tilføres 40 % af afgrødens kvælstofbehov i form af svinegylle ( mellem 40- 80 kg total N pr. ha). Kløvergræsmarkerne fungerer som grøngødningsmarker, hvorfor deres kvælstofbehov er sat til nul.

Registrering: Udvaskningen af kvælstof og kalium måles ved hjælp af sugeceller under udvalgte parceller. Ukrudstfloraen bliver bestemt og forekomsten af sygdomme og skadedyr registreres. Høstudbytte samt kvalitet af afgrøden opgøres naturligvis også.

I forsøget i Holeby indgår tre forskellige sædskifter, som i første rotation 1997-2000 var således (gennemsnitligt udbytte):

1:
Vårbyg med udlæg (gns. 50,3 hkg pr. ha)
Kløvergræs
Vinterhvede (gns. 61,5 hkg. pr. ha)
Ært/byg til modenhed (gns. 41,6 hkg. pr. ha)

2:
Vårbyg med udlæg (gns. 53,3 hkg. pr. ha)
Kløvergræs
Vinterhvede (gns. 61,8 hkg. pr. ha)
Fabriksroer (gns. 9,0 tons polsukker pr. ha)

3:
Havre (gns. 52,8 hkg. pr. ha)
Vinterhvede (gns. 57,0 hkg. pr. ha)
Vinterhvede (gns. 56,7 hkg. pr. ha)
Ært/byg til modenhed (gns. 36,6 hkg. pr. ha)

Kvælstofudvaskning fra de økologiske forsøgsparceller på Grønt Center er i størrelsesordnen 20 kg/ha efter vintersæd, mens den efter vårbyg er omkring 10 kg N/ha. Kvælstofudvaskningen minimeres yderligere til 5 kg/ha efter kløvergræs og roer.

Kaliumudvaskningen har alle årene været under 2 kg /ha. Til sammenligning kan nævnes, at forsøget på sandjord har en kvælstofudvaskning på over 100 kg/ha samt et kaliumtab omkring 50 kg/ ha om året. Ukrudtstrykket har holdt sig stabilt i gennem årene (mellem 10-50 planter pr. m2). Der har endda ligefrem været en reduktion i vintersæden fra ca. 40 til 20 ukrudtsplanter pr. m2 siden starten af forsøget.

Anden sædskifterotation: Fra og med høsten 2001 ændres der på nogle af sædskifterne:

I sædskifte 1 erstattes ært/byg med lupin. Sædskifte 2 er uændret og sædskifte 3 ændres til : 3. Vinterhvede, Havre, Vårbyg, Lupin