Øko-roer uden runkelroebiller

Projektleder: Julie Fabricius Lindberg
Periode: 1/1 2002 – 31/8 2006

Et af de alvorlige og tabsgivende problemer i økologisk roedyrkning – runkelroebiller – skal der nu gøres noget ved. Det sker i et samarbejdsprojekt mellem Grønt Center , Alstedgaard og Danmarks JordbrugsForskning.

I de kommende år skal en række markforsøg vise, om det er muligt med en enkel analyser af jordprøver at forudsige, om en mark vil være udsat for angreb af runkelroebiller eller om den er “sikker” at dyrke økologiske roer i.

Under konventionelle forhold bejdser man roefrøene, hvilket begrænser angreb i markerne. Men de økologiske landmænd må gå andre veje. En af dem kunne være en varsling, der bygger på optælling af billerne i løbet af vinteren. I dag ved man imidlertid ikke nok om sammenhængen mellem antal overvintrende biller og det kommende års angreb, og om hvordan klima og vejrforhold i øvrigt spiller ind på billernes overlevelse. Derfor er der etableret forsøg hos økologiske landmænd, hvor der skal tælles roer, fanges runkelroebiller og tages jordprøver.

Og ved hjælp af den indkommende data fra projektet, skulle man kunne estimere antallet af overvintrende runkelroebiller i den mark man påtænker at dyrke roer i.

Der har kun været dyrket økologiske sukkerroer herhjemme siden 1999, men arealet har været minimalt, og derfor er det også begrænset, hvad vi ser af angreb. Der er imidlertid ingen tvivl om, at de økologiske landmænd får problemer med runkelroebiller, efterhånden som arealet øges. Derfor bliver økologiske sukkerroedyrker nød til at finde metoder, der kan forebygge problemerne.

Fakta om runkelroebillen:

  • En lille brun bille på kun 1,5 mm.
  • Gnaver i roeplanternes kimstængel ved fremspiring. Ofte dør planten
  • Normale angreb reducerer plantetallet 15-20 pct. Alvorlige angreb kan helt rydde marken.
  • Kommer frem ved 6° C, men kan først flyve ved 21° C.
  • Sene angreb har ingen betydning.

Samarbejdspartnere:

Alstedgaard
Danmarks JordbrugsForskning

Finansiering:

Innovationsloven