Landbrugets vilkår

Landbrug og følgeerhverv i Region Sjælland, vilkår og muligheder

Projektleder: Pia Bro Christensen
Projektperiode: 1. juni 2009 – 31. december 2011

Baggrund

Grønt Center har siden starten i 1988 arbejdet med udvikling, inspiration og videnoverførsel i kæden fra jord til slutbruger. Derfor har centret i dag oparbejdet betydelig viden om de primære erhverv og har et meget stort og afprøvet netværk i jordbrugserhvervet og i organisationer og videninstitutioner i ind- og udland.

Region Sjællands landbrug adskiller sig på væsentlige punkter fra landbruget i det øvrige land, især fsa. specialiseringsgrad i planteproduktionen, bedriftsstørrelser og –struktur, klima og jordbund og en række forhold som udspringer af områdets relativt større befolkningstæthed og nærheden til metropol, vækstcentre og svenske og tyske naboregioner. Region Sjælland ligger desuden centralt i den del af Europa der, som det eneste område i EU, forventes at få bedre betingelser for planteproduktion, som følge af tendensen til varmere klima.

Projektet baserer sig på en samarbejdsaftale mellem Vækstforum Sjælland og Grønt Center med det formål, at Grønt Center skal bistå vækstforum i arbejdet med at skabe og udvikle rammerne for udviklingen af landbrug og følgeerhverv i regionen.

Vækstforum har behov for at få belyst aktuelle problemstillinger og udfordringer og betydningen af internationale trends på området. Der skal fokuseres på muligheder for at bygge bro mellem virksomheder, mennesker og viden med henblik på at øge konkurrenceevne og innovation, og der skal identificeres nye styrker, vækstmuligheder og mulige indsatsområder for at give Vækstforum Sjælland indspil til, på hvilke områder, der skal sættes ind.

Aktiviteter og mål

For at nå de opstillede formål er det foreløbig aftalt at:

Grønt Center gennem en løbende monitorering, overvågning og formidling af resultaterne heraf skal medvirke til at sikre, at Region Sjælland og Vækstforum Sjælland kan følge udviklingen i de erhvervsmæssige vilkår og potentialer indenfor primærproduktionen i regionen.

overvågningen af de erhvervsmæssige vilkår og potentialer inden for de primære erhverv sker under skyldig hensyntagen til, at de primære erhverv spiller sammen med og er grundlag for en væsentlig afledt aktivitet i form af forarbejdningsindustri, handel, oplevelsesøkonomi, viden og service samt transport (klyngeperspektivet).

overvågningen af de erhvervsmæssige vilkår og potentialer sker under skyldig hensyntagen til erhvervenes relativt større betydning for økonomien i regionens landdistrikter og yderområder.

Samarbejdsaftalen skal sikre overblik over vilkår og udviklingsmuligheder samt gode rammer for innovation, og bæredygtig udnyttelse af primærproduktionen og følgeerhverv i samspil med samfundet og det øvrige erhvervsliv.

Aftalen skal endvidere fremme erhvervenes udnyttelse af kommende udviklingspotentialer baseret på ny viden om trends og teknologiske fremskridt.

De overordnede aftaler skal herefter løbende konkretiseres i form af aftaler om mere specifikke ydelser, – disse aftaler indgås mellem vækstforumsekretariatet og Grønt Center.

Samarbejdspartnere

Der er i aftalen med Vækstforum Sjælland lagt op til at inddrage en lang række interessenter som f.eks. primærproducenterne og deres organisationer, forarbejdningsindustri og forhandlere, forbrugere, forskningsinstitutioner m.fl.

Finansiering

Vækstforum Sjælland finansierer overvågningsindsatsen.