Ginseng

Grønt Center har gennemført et 4 års projekt om Nordamerikansk ginseng (Panax quinquefolium L.).

Projektet blev gennemført i samarbejde med DanmarksJordbrugsForskning, Årslev og Østsjællands Landboforening. Projektet skulle undersøge, hvorvidt det var muligt at dyrke ginseng i Danmark med en god kvalitet og efterfølgende sælge den med en tilfredsstillende indtjening for landmanden.

Projektet viste, at det kan lade sig gøre at dyrke Nordamerikansk ginseng (Panax quinquefolium L.) i Danmark. Det var muligt at introducere en fremmed planteart til vores region og samtidig få nogle acceptable ginsengrødder. Projektet viste endvidere, at ginseng er meget besværlig at dyrke og kræver en stor indsats fra landmandens side for at lykkes. Vi har i forsøgene også set at ginseng er meget følsom overfor valget af dyrkningslokalitet. Ginseng tåler ikke stående vand i marken og skal helst dyrkes på rimelig god jord. Den bedste jord er en sandblandet lerjord.

Lokalitetsvalget er også vigtigt for at undgå et for hårdt klima på lokaliteten: Vind, regn og nattefrost. Endvidere har ginseng lille konkurrenceevne over for ukrudt, og den er meget følsom for skadedyr, derfor skal der vælges et godt jordstykke. Gødningsforsøgene viste, at ginseng ikke kræver megen gødning. Hvis der gødskes højt med kvælstof nedsættes væksten, men ginseng vil generelt gerne have et højt mineralindhold i jorden.

Vi har i nogle af dyrkningsforsøgene høstet store og flotte rødder, der er fuldt på niveau med rødder fra Nordamerika, men vi har også mistet mange planter p.g.a. skadedyr, især snegle. Den vigtigste faktor for et godt høstudbytte er at holde en god plantebestand til høst. Vi har i Danmark ikke set de store svampeproblemer som kendes fra Nordamerika, men observeres der syge planter i marken skal de graves op og fjernes så smitten ikke spredes til andre planter.

Ginseng er en dyr afgrøde både i etablering og i pasning. En Ginsengmark koster ca. 600.000 kr/ha (etablering og pasning) over en fire års periode. Ginseng kræver således en stor investering. Da man ikke kan forudsige høstudbyttet grundet risikomomenterne i dyrkningen (det kan man heller ikke i Nordamerika) og man samtidig skal afsætte sine rødder på verdensmarkedet med meget svingende priser, er ginsengproduktion noget risiko betonet. P.t. er der gode priser på ginsengrødder og Grønt Centers resultater tyder på at en dansk ginsengproduktion i dag vil være rentabel.

Ginsengprojektet blev gennemført med økonomisk støtte fra Direktoratet for FødevareErhverv og Plan Danmark.

For nærmere oplysninger kan der rettes henvendelse til Poul H. Madsen.